UUENEVA ÕPIKÄSITUSE RAKENDAMINE HAAPSALU VANALINNA LASTEAEDADES VÕRU LASTEAEDADE NÄIDETEL

Eesmärk: luua organisatsioonikultuur, mis lähtub iga lapse individuaalset ja
sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast
õpikäsitusest.

Läbi projekti innustame oma töötajaid kasutama õpikäsitust, mis on lapsest lähtuv.
Laps saab projektõppe käigus võimaluse ise õppida läbi uurimise ja katsetamise, läbi
mängu ja kunstilise tegevuse. Laste õpihuvi ning huvi maailma saladuste vastu on
seeläbi püsiv ja kustumatu. Läbi õppekäikude korraldamise teistesse lasteaedadesse,
kus juba rakendatakse edukalt projektõpet saavad õpetajad praktiliste näidete põhjal
uusi teadmisi laste arengu dokumenteerimise ja õpikeskkondade loomise kohta.

Riigi Tugiteenuste Keskus toetas projekti toetussummaga 7733€.

Projekti läbinud õpetaja

 • oskab avada mõisteid “lapsekeskne” ja “lapsest lähtuv” tegevuskultuur
  pedagoogikas;
 • on analüüsinud lapsest lähtuva tegevuse rakendamisvõimalusi oma rühmas/
  lasteaias;
 • on tutvunud lapsest lähtuva (Reggio Emilia) tegevuskultuuri põhimõtetega ja oskab
  nimetada selle olulisi iseloomulikke jooni;
 • oskab kavandada projektidel põhinevat õpet oma rühmas ning seostada seda
  riikliku õppekavaga;
 • on kavandanud, rakendanud ja analüüsinud projektõpet oma igapäevatöös;
 • on mõtisklenud õpikeskkonna rolli üle õppimises ning analüüsinud seda oma
  rühma ja lasteaia võimalustest lähtuvalt;
 • oskab kirjeldada pedagoogilise dokumenteerimise rolli õpiprotsessi juhtimises;
 • on esitlenud ühte lastega läbiviidud projekti kokkuvõtvat dokumenti (omal valikul
  plakat, esitlus või film).