Kodukord

HAAPSALU VANALINNA LASTEAEDADE KODUKORD

Kinnitatud Haapsalu Vanalinna Lasteaiad üldhoolekogu otsusega 26.05.2022, nr 1-4/18

 1. ÜLDSÄTTED
  1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
  1.2. Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav lasteaia veebilehel ja
  tutvumiseks paberkandjal lasteaias igas rühmas.
  1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu (kinnituse
  kuupäev).
  1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning
  lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
  1.5. Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate
  õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või
  juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud
  parendusvajadustega.
 2. INFOVAHETUS
  2.1. Lasteaia infokanalid on: veebileht www.eliis.ee; koduleht www.hvl.haapsalu.ee;
  rühmades asuvad infotahvlid ja telefonid.
  2.2. Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on vanemal kohustus anda
  lasteaiale perekonna kontaktandmed (vanemate toimivad telefoninumbrid,
  elektronposti-aadressid, kodune aadress). Kontaktandmete muutumisel tuleb
  teatada sellest viivitamatult rühma õpetajat.
  2.3. Vanem ja lasteaia töötajad on aktiivsed Eliis.ee keskkonna kasutajad.
  2.4. Arusaamatuste, küsimuste või ettepanekute korral pöördub lapsevanem oma
  rühmaõpetaja poole. Vajadusel direktori, õppealajuhataja või hoolekogu poole.
  2.5. Laste, perede ja lasteaia personali isikuandmeid töötleb lasteaed lähtudes lasteaia
  isikuandmete töötlemise korrast ja isikuandmete kaitset ja töötlemist
  reguleerivate õigusaktide nõuetest.
 3. LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE, LAPSE PUUDUMINE
  4.1. Lasteaed on avatud kell 7.00- 19.00. Hommikul 7.00- 7.30 ja õhtul 17.20- 19.00
  töötab valverühm.
  4.2. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-kasvatustegevuste algust (hiljemalt
  9.00-ks.) ja viib ära sealt endale sobival ajal, järgides lasteaia päevakava.
  4.3. Lapsele tuleb järele tulla hiljemalt 15 minutit enne rühma sulgemist, et lapsel
  oleks aega ka riietuda.
  4.4. Vanem teavitab rühmaõpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei
  tule või tuleb hiljem lasteaeda (hommikusöögile hilinemine jms). Teavitus
  edastatakse rühma kontakttelefonil või infosüsteemi www.eliis.ee .
  4.5. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab
  lapse vastu rühmatöötajalt. Rühmatöötaja vastutus lapse eest algab hetkest, kui ta on lapse vastu võtnud, ja lõpeb, kui laps on vanemate või vanema poolt eelnevalt teavitatud isikule üle antud.
  4.6. Rühmatöötajal on õigus laps üle anda teisele isikule (kes ei ole lapsevanem) juhul, kui lapsevanem on rühma töötajaid sellest eelnevalt informeerinud.
  4.7. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat rühma kontakttelefonil.
  4.8. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühmatöötaja lapsevanemat veel tund aega peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühmatöötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub, teavitab rühmatöötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
  4.9. Rühmatöötajal on keelatud anda lapsi üle alkoholi tarvitamise tunnustega või narkojoobes isikutele. Olukorrast teavitatakse lasteaia direktorit.
  4.10. Suve- (juuni- august) ja talveperioodil (detsember-jaanuar) võivad lasteaiarühmad olla ühendatud. Lasteaed on suvel kollektiivpuhkusel, vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse korraldusele.
 1. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE
  5.1. Vanem peab olema rühmaõpetajale kättesaadav kogu lapse lasteaias oleku ajal –
  võimalike tervisehäirete teatamiseks.
  5.2. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist
  tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral
  päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-kasvatustegevuse korraldust.
  5.3. Toidutalumatuse või allergia korral koostatakse arstitõendi alusel lapsele
  erimenüü.
  5.4. Rühmatöötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise
  ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest (ka seisundi ägenemine)
  vanemat ja vajadusel direktorit.
  5.5. Lasteaeda ei lubata last, kui rühmatöötaja hinnangul lapse terviseseisund võib
  kahjustada lapse enda või teiste tervist (nt silmnähtavad haigustunnused).
  Vanem kohustub koheselt korraldama lapse koju viimise, kui laps on jäänud
  haigeks lasteaias ning lasteaed on sellest vanemat teavitanud.
  5.6. Kui vanem eirab õpetaja viidet lapse terviseseisundi kohta, on õpetajal õigus
  pöörduda direktori ja/või arsti poole. Kui eiramine on korduv, siis ka
  lastekaitsetöötaja poole.
  5.7. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja
  vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Lapsevanema või kiirabi
  tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelvalve all. Vajadusel
  antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
  5.8. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel
  võimalusel.
  5.9. Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
  5.10. Nakkushaiguste esinemise perioodil (millest teavitab lasteaeda Terviseamet või perearst) rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
  5.11. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt. suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktori või tema poolt määratud lasteasutuse töötajaga.
  5.12. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused lasteaia õues.
  5.12.1 Lapsed on õues 2 korda päevas iga ilmaga, välja arvatud talveperioodil, mil lapsed viibivad väljas 1 kord päevas hommikupoolikul. Õpetaja otsustab õueaja kasutamise vastavalt ilmastikuoludele.
  5.12.2 Madalama kui miinus 20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri või madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hindab õpetaja Riigi ilmateenistuse kodulehel www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel.
  5.12.3. Lapse tervislik seisukord peab võimaldama tal teiste lastega õues viibida, kuna samal ajal toimub ruumide tuulutamine ja koristamine ning last järelvalveta ei jäeta.
  5.13. Laps tuleb lasteaeda puhanult, puhaste ja tervete riiete (sealhulgas tõmblukud) ning korrastatud välimusega. Lapse sõrme- ja varbaküüned on lasteaeda tulles puhtad ja lühikeseks lõigatud.
  5.14. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätik, vajadusel vahetuspesu).
  5.15. Lapsel on vahetusjalanõud. Vahetusjalanõude kandmine on kohustuslik.
  5.16. Liikumistegevuste tarbeks peab lapsel olema kapis eraldi kott võimlemisriietega (T-särk ja lühikesed püksid).
  5.17. Lapsel on õues käimiseks eraldi riided, peakate ja sobivad jalanõud, lähtuvalt ilmastikust, mis võivad määrduda ja märjaks saada. Lasteaia töötajad suhtuvad heaperemehelikult lapse riietesse ja jalanõudesse. Lasteaed ei saa vastutada riiete, jalanõude määrdumise, kahjustumise või kadumise eest. Lasteaed ja lasteaia personal kahjustunud või kadunud peakatteid, riideid või jalanõusid vanematele rahaliselt ei hüvita.
  5.18. Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre, salle jt. ohtlikke detaile.
  5.19. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
  5.20. Lapse jalanõud ja riided peavad olema selgelt lapse nimega märgistatud, vältimaks asjade kadumist ja vahetusse minekut.
 1. TURVALISUSE TAGAMINE
  6.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis
  on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi-ja loovtegevuse ning
  kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
  6.2. Lasteaias on mängu-ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja
  pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse.
  6.3. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja lasteaia territooriumilt lasteaia töötaja
  teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on
  keelatud.
  6.4. Kõik lasteaia territooriumile sisenejad ja territooriumilt lahkujad sulgevad enda
  järel aiavärava ja panevad selle riivi/haaki, et tagada laste turvalisus.
  6.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja
  või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni
  kümne lapse ja lasteaia- rühmas kuni kaheteist lapse kohta, erirühmas sõltuvalt
  laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta.
  6.6. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna
  osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste
  turvalisuse õuealal (Jälgida punkti 6.5).
  6.7. Laste ujulasse, basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta
  suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või
  täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning
  osutab vajaduse korral abi.
  6.8. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
  6.9. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühmatöötajad helkurvestides.
  6.10. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid
  mänguasju.
  6.11. Lasteaeda ei tooda kaasa elektroonilisi mänguasju, sealhulgas mobiile,
  tahvelarvuteid jms (infotehnoloogia vahendid ainult kokkuleppel rühma
  õpetajaga).
  6.12. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas
  kokkulepitud reeglitele. Kaasavõetud mänguasjad peavad olema töökorras ja
  ohutud. Rühmatöötaja ei vastuta kodust kaasatoodud mänguasja kadumise või
  purunemise eest.
  6.13. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel,
  vaid lükkavad ratast käekõrval. Lastel on lubatud sõita jalgratastega,
  tõukeratastega selleks ettenähtud õueteedel. Detsember, jaanuar ja veebruar on
  rattavabad kuud. Nendel kuudel ratastega õuealal ei sõideta.
  6.14. Õuealal tõukerattaga, jalgrattaga või hoorattaga sõites on kohustuslik kanda
  kiivrit. Mängimiseks, ronimiseks võetakse kiiver ära.
  6.15. Lasteaed ei vastuta kaasa võetud jalgrataste ja kelkude säilimise ja turvalise hoidmise eest.
  6.16.Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühmatöötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
  6.17. Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
  6.18. Laste ja töötajate vaimset turvalisust ohustavate olukordade (ebavõrdne kohtlemine, agressiivne või ebaviisakas käitumine jms) tekkimise korral pöördutakse lasteaia direktori või teda asendava töötaja poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine. Vastavalt juhtumi eripärale pöördutakse sotsiaalametniku, lastekaitse spetsialisti või politsei poole. Politsei ei lahenda eelkooliealiste laste vahelisi konflikte.
  6.19. Lasteaed ei keela fotoaparaatidega või mobiiltelefoniga pildistamist/filmimist lasteaia üritustel. Lasteaed ei kontrolli lastevanemate poolt isiklikuks tarbeks tehtud piltide jagamist/kasutamist sh. sotsiaalmeedias ning ei vastuta sellega seonduvate probleemide eest. Lasteaed eeldab, et selline tegevus toimub vastavalt rühmas lastevanemate poolt kokkulepitud reeglitele.
  6.20. Lapse kapis ei ole lubatud hoida toiduaineid, sh ka maiustusi, ravimeid, kosmeetikavahendeid, teravaid ja ohtlikke esemeid (käärid, nuga, tuletikud jne). Lapse kappi aitab korras hoida lapsevanem.
  6.21. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
  6.22. Lasteaia sissepääsusid (väravad) ei tohi blokeerida ega teiste sõidukite liiklemist takistada.
 1. LASTEAIAS TOIMUVAD HUVIRINGID
  7.1. Lasteaias toimuvatesse huviringidesse viib lapsed rühmast ja toob rühma tagasi
  huviringi juhendaja.
 2. LASTEAIAKOHA KASUTAMINE, ARVE TASUMINE
  8.1. Vanem tasub lasteaiateenuse osutamise eest (osalustasu, toitlustamistasu)
  Haapsalu Linnavalitsuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel jooksva kuu
  15-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole. Arve tuleb lapsevanema
  poolt esitatud e- mailile. Vanem annab koheselt teada probleemide ja/või
  makseraskuste tekkimisel lasteasutuse direktorile.
  8.2. Lapse lasteaiast puudumise korral vähendatakse puudunud lapse järgmise
  kalendrikuu toidukulu maksumust puudutud päevade võrra arvestusega, et
  esimene puudutud päev ei kuulu tasaarveldamisele. Lapse järgmise kalendrikuu toidukulu arvutamisel jäetakse arvesse võtmata need päevad või toidukorrad, kui laps
  puudub Lapsevanema sellekohase kirjaliku avalduse alusel, mis on esitatud
  hiljemalt jooksva kuu viimaseks tööpäevaks e-posti aadressile hvl@haapsalu.ee.
  8.3. Võlgnevusest teavitab direktor vanemat kirjalikult ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks.
  8.4. Lapsevanemal pole 01. juunist kuni 31. augustini osalustasu ja toidukulu tasumise kohustust, kui tema laps eelpool nimetatud perioodil ei kasuta lasteaiakohta ja Lapsevanem on Lasteaeda sellest kirjalikult informeerinud maksualusele kuule eelneva kuu viimaseks tööpäevaks.
  8.5. Lasteaiakohta võib laps kasutada kuni lapse koolikohustuse tekkimise aasta 31.augustini.
  8.6. Lapse lasteaiast lahkumise (nt elukoha- või lasteasutuse vahetuse korral) aluseks on vanema avaldus, mis esitatakse enne lahkumist ARNOs.
  8.7. Vanem on kohustatud tasuma lasteaiateenuse eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.