Tugiteenused

Lasteasutus lähtub laste arengu toetamisel ja õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest.

Varajane märkamine ja sekkumine lasteaias algab lapse arengu jälgimisest ja hindamisest, mis on koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava järgi osa lasteasutuse töötajate igapäevasest õppe- ja kasvatustööst.

Tulenevalt lapse individuaalsest arenguvajadusest tehakse võimalusel ja vajadusel muudatusi kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid, tugiisik jm) või õppeprotsessis.

Meie lasteaias on rakendatud järgmised tugiteenused:

  • Logopeedid: Keiu Barndõk ja Eve Kabin

Logopeed hindab kõne erinevaid külgi (sõnavara, hääldust, eneseväljendusoskust, grammatikat, kõnemõistmist, suhtlusoskusi ning spetsiifilisi probleeme nagu nt kogeluse, häälehäire, neelamishäire raskusastet). Logopeedi ametikoha põhieesmärk on laste arenguliste (AEV) erivajaduste väljaselgitamine, kõnepuuete varajane avastamine ning tugiteenuse pakkumine lapse kõne arengu toetamiseks.

Aeg konsultatsiooniks tuleb eelnevalt kokku leppida.
* Eve Kabin (HVL Tõrukese maja)
Kontakt: eve.kabin@hotmail.com, tel 5814 7785 – majas E, T, K
* Keiu Barndõk (HVL Tõrukese maja)
Kontakt: keiu.barndok@tugiteenused.haapsalu.ee, tel. 508 7720 – majas T, N, R

  • Eripedagoogid: Anette Marilin Villand ja Karin Truu

Eripedagoog -arenguprotsesside nõustaja hindab üldist kognitiivset võimekust, arengutaset erinevates valdkondades (tajusid, mälu, mõtlemisprotsesse, tähelepanu ja keskendumist, töövõimet). Lisaks hindab ta, kas ja millist abi laps oskab vastu võtta.

Aeg konsultatsiooniks tuleb eelnevalt kokku leppida.
* Anette Marilin Villand (HVL Tõrukese maja)
Kontakt: Anette.Villand@tugiteenused.haapsalu.ee
* Karin Truu (HVL Päikesejänku maja)
Kontakt: truukarin@gmail.com, tel. 502 6291- majas E ja T.

  • AEV koordinaator

AEV koordinaatori ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku abi ja koostöö korraldamine lasteaias. AEV koordinaator suunab koostööd tugispetsialistide, õpilaste ja õpetajate vahel ning nõustab lapsevanemaid. 

Kontakt: direktor@hvl.haapsalu.ee