TUGITEENUSED

Lasteasutus lähtub laste arengu toetamisel ja õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest.

Varajane märkamine ja sekkumine lasteaias algab lapse arengu jälgimisest ja hindamisest, mis on koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava järgi osa lasteasutuse töötajate igapäevasest õppe- ja kasvatustööst.

Tulenevalt lapse individuaalsest arenguvajadusest tehakse võimalusel ja vajadusel muudatusi kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid, tugiisik jm) või õppeprotsessis.

Meie lasteaias on rakendatud järgmised tugiteenused:

Logopeed hindab kõne erinevaid külgi (sõnavara, hääldust, eneseväljendusoskust, grammatikat, kõnemõistmist, suhtlusoskusi ning spetsiifilisi probleeme nagu nt kogeluse, häälehäire, neelamishäire raskusastet). Logopeedi ametikoha põhieesmärk on laste arenguliste (AEV) erivajaduste väljaselgitamine, kõnepuuete varajane avastamine ning tugiteenuse pakkumine lapse kõne arengu toetamiseks.

Lasteaed teeb koostööd Haapsalu Hariduse Tugiteenuste keskuse logopeedidega:

Keiu Barndõk
Vastuvõtt Tõrukese majas igal neljapäeval ja reedel.
Kontaktid:
e-mail: keiu.tugiteenused@gmail.com
telefon: 508 7720

Eve Kabin (tasandusrühm)
Vastuvõtt Tõrukese majas igal esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval.
Kontaktid:
e-mail: eve.kabin@hotmail.com
telefon: 5814 7785

Liisa Reiman (arendusrühm)
Vastuvõtt Tõrukese majas igal esmaspäeval.
Kontakt:
e-mail: liisa.tugiteenused@gmail.com

Oluline: Konsultatsiooniks palume aeg eelnevalt telefoni või e-posti teel kokku leppida.

Eripedagoog hindab lapse üldist kognitiivset võimekust, arengutaset erinevates valdkondades (tajusid, mälu, mõtlemisprotsesse, tähelepanu ja keskendumist, töövõimet). Lisaks hindab ta, kas ja millist abi laps oskab vastu võtta.

Lasteaed teeb koostööd Haapsalu Hariduse Tugiteenuste keskuse eripedagoogidega:

Anette Marilin Villand (arendusrühm)
Vastuvõtt Tõrukese majas töögraafiku alusel.
Kontakt:
e-mail: Anette.Villand@tugiteenused.haapsalu.ee

Karin Truu
Vastuvõtt Päikesejänku majas igal esmaspäeval ja teisipäeval.
Kontaktid:
e-mail: truukarin@gmail.com
telefon: 502 6291

Oluline: Konsultatsiooniks palume aeg eelnevalt telefoni või e-posti teel kokku leppida.

Psühholoog teeb kindlaks, koostöös õpetajatega, õppeaasta alguses toetust vajavad lapsed. Nõustab vajadusel rühmaõpetajaid ning vanemaid. Osaleb lapse arengu toetamise meeskonnatöös.

Psühholoog selgitab: lapsevanema töö on kõige tähtsam amet maailmas. Iga lapsevanem leiab end mõnikord olukorrast, kus tekib tunne, et minu mõistus on otsas. See tunne on normaalne. See ei tähenda, et olete lapsevanemana läbikukkunud. Vastupidi, see näitab, et Teie olete vastutustundlik ja julge lapsevanem, kes vajab teadmist, et ta pole selles olukorras üksi ja lahendamatuid olukordi pole olemas.

Lasteaed teeb koostööd Haapsalu Hariduse Tugiteenuste keskuse psühholoogiga:

Kristina Ambros
Vastuvõtt Päikesejänku majas igal kolmapäeval ja Tõrukese majas igal neljapäeval.
Kontaktid:
e-mail: kristina.tugiteenused@gmail.com
telefon: 518 2388

Oluline: Konsultatsiooniks palume aeg eelnevalt telefoni või e-posti teel kokku leppida.

Tugispetsialistide vastuvõttu ei toimu koolivaheaegadel.


Lasteaia HEVKO (hariduslike erivajaduste koordinaator)

HEV-koordinaatori ülesandeks on haridusliku erivajadusega laste õppe ja arengu toetamiseks vajaliku abi ja koostöö korraldamine lasteaias. HEV-koordinaator suunab koostööd tugispetsialistide, laste ja õpetajate vahel ning nõustab vajadusel lapsevanemaid. Haapsalu Vanalinna Lasteaedades on HEVKO õppealajuhataja Annika Vali.

HEV koordinaator omab ülevaadet lasteaias tuge vajavatest lastest ja  märkamistest, sh koolipikendus, varem kooli läinutest, REH-plaaniga lapsed, muukeelsed ning andekad lapsed. Koordineerib lapsega tegelevate spetsialistide koostööd: alustab koostööd Haapsalu Hariduse Tugiteenuste keskuse spetsialistidega, aitab koostada ning edastab  tugiteenuste keskusele lasteaias koostatud Olustiku kirjelduse, Iseloomustuse, Individuaalse arenduskava, Koolivalmiduskaardi vm, vajadusel kutsub kokku ümarlaudu, koosolekuid. Osaleb vajadusel rühmas tegevusvaatlustes (teine vaade õpetaja tähelepanekutele). Osaleb IAK koostamise meeskonna (rühmaõpetajad, logopeed) töös.

Kontakt:
Annika Vali
e-mail: annika.hvlasteaed@gmail.com
telefon: 54470953


Lasteaed teeb  koostööd järgmiste tugiteenuseid pakkuvate keskustega:

HAAPSALU HARIDUSE- JA TUGITEENUSTE KESKUS

Tugiteenuste keskuse meeskond on erispetsialistidest koosnev tugimeeskond, kelle lasteaed kaasab lapse arengu toetamiseks,  toe ja vajaduste määratlemiseks ning välja selgitamiseks, vanemate ja õpetajate nõustamiseks/ aitamiseks.

Kodulehekülg: https://tugiteenused.haapsalu.ee/

RAJALEIDJA

Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele. Suunab vajadusel lapse lisa uuringutele; koordineerib koolipikenduse vajaduse välja selgitamist.’

Kodulehekülg: https://rajaleidja.ee/

Rajaleidjasse pöördumisel on koolipikenduse taotlemiseks vajalik:

  • Taotlus ( lapsevanem või fikseeritud volitusega isik);
  • Lasteaias koostatud dokument: kas IAK, Iseloomustus või Koolivalmiduse kaart;
  • Hindamine/ analüüs (teeb Rajaleidja);
  • Ümarlaud (Rajaleidja);
  • Lapsevanema ja võimalusel/ vajadusel lapse arvamus;
  • Mõnikord: perearsti või eriarsti hinnang (seda küsib Rajaleidja ise).

Laps varem kooli:

  • Kui kõik osapooled on ühte meelt, pole nõustamiskomisjoni otsus vajalik. Kui tekib eriarvamus, siis on vajalik vanema pöördumine Rajaleidjasse.

PAPAVERI NÕUSTAMIS- JA KOOLITUSKESKUS

Papaveri nõustamis- ja koolituskeskuse poole saab pöörduda eravastuvõtu kaudu või sotsiaalse või rehabilitatsiooniteenuse raames. Nõustamine toimub Haapsalus, Kuusalus ning Tallinnas. Koolitusi viiakse läbi üle Eesti.

Kodulehekülg: https://www.papaver.ee/kontakt/haapsalu