Haapsalu Vanalinna Lasteaiad õpiüritus: „ÕU ON LAPSE MÄNGUMAA JA MÄNGU KAUDU ÕPIB TA!“

SA INNOVE toetas õpiüritust toetussummaga 1500€. Projekti eesmärk on võimaldada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis l ähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitlust.

Tänapäeva laste halvenenud tervis ja vähene liikumine on ajendanud meid otsima loomulikumaid õppimisviise, mis võimaldavad õppida „kogu kehaga“ rakendades kõiki meeli (nägemine, kuulmine, kompimine, haistmine ja maitsmine). Kuna kaasaja lapsed liiguvad vähe, siis on õuesõpe üheks heaks võimaluseks laste tervise edendamisel. Õpiürituse kaudu soovime saada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi sellest, mis on õuesõpe ja kuidas seda planeerida ja läbiviia.

Õpiürituse “Õu on lapse mängumaa ja mängu kaudu õpib ta!” võtmetegevuseks on õpetajate koostöö aktiviseerimine õueõppe õpetamismetoodika mitmekesistamiseks ja heade praktikate jagamine läbi praktiliste kogemuste. Õpiüritus koosneb õuesõppe teoreetilisest ja praktilisest koolitusest. Teoreetilise koolituse eesmärgiks on töötajate teadmiste täiendamine, mille tulemusel sõnastatakse ühised õuesõppe põhimõtted lasteaias. Ühiselt sõnastataud õuesõppe põhimõtete aktiivseks rakendamiseks toimub praktiline koolitus õuesõppe metoodika tutvustamiseks läbi erinevate praktiliste võtete. Koolituse eesmärgiks on saada uusi oskusi ja laiendada silmaringi. Koolituse tulemusel toimub kolleegilt-kolleegile õppimise kaudu õuesõppe praktiliste kogemuste jagamine ehk lasteaia “Õpiõu”.

Projekti tulemusel:
* õpetajad ja õpetajat abistavad töötajad teavad, mis on õuesõpe ja rakendavad metoodikat oma igapäevatöös.
* järgitakse ühiselt väljatöötatud õuesõppe põhimõtteid.
* rühmad rakendavad õuesõpet regulaarselt 1-2x nädalas.
* toimub koostöö õpetajate vahel läbi parimate praktikate jagamine kolleegilt-kolleegile õuesõppe valdkonnas.